اظهار نظر در مورد عمكرد ایشان بسیار زود است ولی حساسیت اداره شهر مشهد ، در شرایط كنونی اشاره به برخی نكات را ضروری می‌نماید. به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، دوماه از حضور محمدرضا کلایی به‌عنوان جوان‌ترین شهردار کشور در سکان استراتژیک مدیریت شهری مشهد می‌گذرد.گرچه اظهار نظر در مورد عمکرد ایشان بسیار زود است ولی حساسیت اداره شهر مشهد ، در شرایط کنونی اشاره به برخی نکات را ضروری می‌نماید. به خاطر دارم روزی که «گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد» در سال 1386 را تاسیس کردم، همیشه این آرزو را در سر می‌پروراندم که آیا حضور جوانان در بالاترین رتبه شهرداری ممکن خواهد شد؟ حال که این آمال به تحقق رسیده است ...