به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد در این همایش هفت طرح اطلاع رسانی با موضوع پیك آبی؛شهر نهاد؛ شهریار داخلی ؛شهریار دیواری ؛ شهرمن ؛شهریاران كودك؛ شهر بلاگ می باشد باهدف ارتبا ط بیشتر شهرداری با شهروندان اجرا می شود. مدیر  روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد در باره ی چگونگی  اجرای این طرح ها گفت: طرح پیك آبی برای اولین بار دركشور  به صورت ارسال بلوتوث با مشاركت بخش خصوصی انجام می شود....
حامد مقدم همچنین  طرح شهر نهاد را به عنوان طرحی برای ارتباط شهرداری با سمن ها و تشكل های مردم نهاد معر فی كرد و افزود:  در شهر من نیز به دنبال دریافت نظرات ؛ایده ها و انتقادات شهروندان از طریق فیلم و عکس هستیم تابتوانیم پس از بررسی و پی گیری ها ی لازم ؛آنها رادر اختیار شهرداران قراردهیم .
وی در ادامه هدف از شهریاران كودك را ایجاد زمینه های لازم برای آموزش به كودكان واطلاع رسانی به خانوادها عنوان كرد و اظهار داشت:شهریار داخلی نشریه ای برای كارمندان شهرداری وشهریار دیواری نشریه ای پنج دقیقه ای است كه در اتو بوس ها و مكان های عمومی برای آشنایی شهروندان با خدمات شهرداری  صورت می گیرد.